ترانزیت داخلی گمرکی محمولات وارداتی از گمرک شهید رجایی و سایر گمرکات به مقصد گمرک سهلان

  • خانه پروژه ها ترانزیت داخلی گمرکی محمولات وارداتی از گمرک شهید رجایی و سایر گمرکات به مقصد گمرک سهلان
ترانزیت داخلی گمرکی محمولات وارداتی از گمرک شهید رجایی و سایر گمرکات به مقصد گمرک سهلان

ترانزیت داخلی گمرکی محمولات وارداتی از گمرک شهید رجایی و سایر گمرکات به مقصد گمرک سهلان

  • این پروژه شامل اظهار ترانزیت کالای وارداتی، دریافت کلیه مجوزهای لازم برای ترانزیت کالا، کنترل و پرداخت کلیه هزینه های مربوط به عملیات گمرکی از قبیل تخلیه و بارگیری، انبارداری، عوارض اعلامی از سوی خطوط کشتیرانی، اخذ قبض کالاهای وارداتی و انجام تشریفات ترانزیت گمرکی، بارگیری محمولات و هماهنگی حمل آن ها تا گمرک مقصد و اخذ قبض انبار محمولات در گمرک مقصد، می باشد

  • نوع پروژه: LOGISTICS
  • مدت انجام خدمات: یکسال
  • کارفرما: پتروشیمی تبریز
  • پیمانکار: شرکت نسیم اطلس جاده