اظهار و ترخیص قطعی کلیه کالاهای وارداتی از تمامی مبادی ورودی (زمینی – دریایی – هوایی) کشور

  • خانه پروژه ها اظهار و ترخیص قطعی کلیه کالاهای وارداتی از تمامی مبادی ورودی (زمینی – دریایی – هوایی) کشور
اظهار و ترخیص قطعی کلیه کالاهای وارداتی از تمامی مبادی ورودی (زمینی – دریایی – هوایی) کشور

اظهار و ترخیص قطعی کلیه کالاهای وارداتی از تمامی مبادی ورودی (زمینی – دریایی – هوایی) کشور

  • این پروژه شامل دریافت کلیه مجوزهای مورد نیاز جهت گمرکات برای اظهار و ترخیص کالاها، کنترل و پرداخت کلیه هزینه های به خطوط کشتیرانی و شرکت های حمل کالا، هماهنگی و اقدامات لازم جهت پهلوگیری کشتی، تخلیه محمولات فله وارداتی، اخذ ترخیصیه و قبض انبار، انجام تشریفات گمرکی و خروج کامل محموله های تخلیه شده در گمرک می باشد.

  • نوع پروژه: LOGISTICS
  • مدت انجام خدمات: دوسال متوالی
  • کارفرما: پتروشیمی تبریز
  • پیمانکار: شرکت نسیم اطلس کالا