انجام خدمات "عملیات گمرکی" محمولات صادراتی کانتینری از گمرک بندرعباس و سایر گمرکات کشور

  • خانه پروژه ها انجام خدمات "عملیات گمرکی" محمولات صادراتی کانتینری از گمرک بندرعباس و سایر گمرکات کشور
انجام خدمات

انجام خدمات "عملیات گمرکی" محمولات صادراتی کانتینری از گمرک بندرعباس و سایر گمرکات کشور

  • این پروژه شامل انجام تمامی مراحل تشریفات گمرکی و دریافت مجوزهای مورد نیاز گمرکات جهت ترخیص محمولات صادراتی، آماده سازی محلی جهت تخلیه کامیون ها و بارگیری در کانتینر و دریافت کانتینر خالی از خطوط کشتریانی می باشد.

  • نوع پروژه: LOGISTICS
  • مدت انجام خدمات: دوسال متوالی
  • کارفرما: پتروشیمی تبریز
  • پیمانکار: شرکت نسیم اطلس کالا