انجام تشریفات گمرکی و بندری محصولات صادراتی از گمرک بندرعباس

  • خانه پروژه ها انجام تشریفات گمرکی و بندری محصولات صادراتی از گمرک بندرعباس
انجام تشریفات گمرکی و بندری محصولات صادراتی از گمرک بندرعباس

انجام تشریفات گمرکی و بندری محصولات صادراتی از گمرک بندرعباس

  • این پروژه شامل انجام کلیه امور صادراتی محمولات فله، انجام امور تخلیه و بارگیری در کانتینر و انجام امور گمرکی محمولات کانتینری می باشد.

  • نوع پروژه: LOGISTICS
  • مدت انجام خدمات: یکسال
  • کارفرما: گروه بازرگانی سودا کاریزما
  • پیمانکار: شرکت نسیم اطلس کالا