اجرای عملیات عمرانی در استان های تهران-البرز و خوزستان به همراه تامین مصالح و تجهیزات

 • خانه پروژه ها اجرای عملیات عمرانی در استان های تهران-البرز و خوزستان به همراه تامین مصالح و تجهیزات
 اجرای عملیات عمرانی در استان های تهران-البرز و خوزستان به همراه تامین مصالح و تجهیزات

اجرای عملیات عمرانی در استان های تهران-البرز و خوزستان به همراه تامین مصالح و تجهیزات

 • این پروژه شامل مراحل آماده سازی سایت، اجرای فوندانسیون انواع سایت ها و دکل ها، بارگیری، حمل و نصب انواع دکل ها، تامین لوازم و اجرای سیستم گراندینگ سایتها، اجرای شبکه برق ، کابل کشی و برق رسانی به سایت ، بارگیری، حمل، تخلیه و نصب فنس ها در محل سایتها ، نصب و تامین سایر متعلقات، جمع آوری سایر متعلقات عمرانی و تهیه مستندات TSSR، Detail Design، و مدارک فنی site Folder و , Asbuilt می باشد.

 • نوع پروژه: CIVIL WORK
 • مدت انجام خدمات: یکسال
 • کارفرما: شرکت خدمات ارتباطی رایتل
 • پیمانکار: شرکت نسیم اطلس راهکار

مراحل پروژه

 1.      شاسی کشی سایتهای پشت بامی دائمی (Penetration) (مطابق طرح تأیید شده توسط مهندس عمران دارای پروانه محاسبه نظام مهندسی)
 2.      بررسی ژئوتکنیکی خاک و ارائه گزارش ممهور به مهر مراکز مورد تایید سازمان نظام مهندسی ایران
 3.     اجرای فونداسیون انواع سایتهای پشت بامی  با دکل مهاری ، انواع پلها ،Free Stand و wall mount
 4.     اجرای فونداسیون انواع دکل زمینی؛ شامل: حفاری، کمپکت بستر، اجرای بتن مگر، آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون دکل (با بتن عیار 350)، انجام تست بتن و ارائه نتیجه از آزمایشگاه معتبر، ارائه نقشه As-Built فونداسیون مطابق استاندارد رایتل
 5.     نصب و اجرای فونداسیون های پیش ساخته ICB ؛ شامل: حفاری، کمپکت، اجرای بتن مگر، نصب لایه های بتن، پرکاری اطراف فونداسیون و ارایة نقشه As-Built فونداسیون مطابق نیازمندیهای رایتل
 6.     اجرای فونداسیون سایر اجزا؛ شامل: حفاری، کمپکت، اجرای بتن مگر، آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون کابینت، تابلوبرق و فنس (با استفاده از بتن 250) وارائه نقشه As-Built فونداسیون مطابق استاندارد رایتل
 7.      ساخت و نصب انواع فریم فلزی پیش ساخته (Non Penetration I-Beam) مطابق استاندارد در سایتهای زمینی یا پشت بامی
 8.     بارگیری، حمل ، تخلیه  و نصب انواع دکل پشت بامی (مهاری guide mast، Pole و خودایستای   Free Stand)
 9.     بارگیری، حمل و تخلیه و نصب  انواع دکل زمینی ,Monopole  لتیس) سه پایه و چهارپایه( ICB , NB , RDS
 10.     رنگ آمیزی دکل با رنگ اپوکسی سفید و قرمز و منطبق بر استاندارد
 11.     تست راستایی انواع دکل توسط مهندس نقشه بردار دارای پروانه نظام مهندسی و مطابق استاندارد
 12.     تامین لوازم و اجرای سیستم گراندینگ برای انواع سایتهای زمینی و پشت بامی - اتصال به سیستم گراندینگ موجود و تحویل مقاومت گراند مطابق با استاندارد
 13.     پیگیری، اخذ طرح توسعه (در صورت نیاز) ، واریز وجه و اخذ اشتراک برق دائمی به همراه تهیه و نصب کنتور و جعبه کنتور (مطابق با استاندارد ادارة برق) ، اجرای گراند مربوطه و اراِیة مدارک مربوط به اشتراک (هزینة انشعاب بر عهدة کارفرما می باشد)
 14.     کابل کشی برق از محل واگذاری انشعاب تا کنتور، از کنتور تا تابلوبرق، از تابلوبرق تا راک تغذیه؛ به روش دفنی شامل: تأمین و نصب کابل استاندارد، لوله گذاری، تیر فلزی، اتصالات و متعلقات با رعایت  استاندارد اداره برق و دستورالعمل برق رسانی
 15.      تأمین مصالح و انجام رنگ آمیزی کامل سایت  مطابق با استاندارد
 16.      تامین و نصب فنس و  سایبان مطابق با استاندارد
 17.     نصب مانتینگ مطابق با استاندارد (مازاد بر موارد موجود)
 18.     تحویل، حمل و نصب گارد فلزی محافظ فلزی ضد سرقت مطابق با استاندارد
 19.     جمع آوری دکل موجود و کلیه متعلقات عمرانی سایت شامل: تابلو برق، فنس و … و حمل آنها به انبار
 20.      تهیه مدارک فنی (سایت فولدر CW)