انجام خدمات حمل و نقل بین المللی و امور ترانزیت کالا از بنادر ورودی به انبارهای اختصاص کارفرما

  • خانه پروژه ها انجام خدمات حمل و نقل بین المللی و امور ترانزیت کالا از بنادر ورودی به انبارهای اختصاص کارفرما
انجام خدمات حمل و نقل بین المللی و امور ترانزیت کالا از بنادر ورودی به انبارهای اختصاص کارفرما

انجام خدمات حمل و نقل بین المللی و امور ترانزیت کالا از بنادر ورودی به انبارهای اختصاص کارفرما

  • نوع پروژه: LOGISTICS
  • مدت انجام خدمات: شش ماه
  • کارفرما: قوطی سازی آلومینیوم کاوه
  • پیمانکار: شرکت نسیم اطلس تامین