انجام کلیه امور مربوط به اظهار و تشریفات گمرکی محموله های صادراتی فرآورده های نفتی (کانتینری) از گمرکات کشور به مدت یکسال

  • خانه پروژه ها انجام کلیه امور مربوط به اظهار و تشریفات گمرکی محموله های صادراتی فرآورده های نفتی (کانتینری) از گمرکات کشور به مدت یکسال
انجام کلیه امور مربوط به اظهار و تشریفات گمرکی محموله های صادراتی فرآورده های نفتی (کانتینری) از گمرکات کشور به مدت یکسال

انجام کلیه امور مربوط به اظهار و تشریفات گمرکی محموله های صادراتی فرآورده های نفتی (کانتینری) از گمرکات کشور به مدت یکسال

  • این پروژه شامل اجراء و انجام کلیه تشریفات گمرکی و عملیات ترخیص محمولات صادراتی، آماده سازی محلی جهت تخلیه کامیون ها و بارگیری در کانتینر و دریافت کانتینر خالی از خطوط کشتریانی می باشد.

  • نوع پروژه: LOGISTICS
  • مدت انجام خدمات: یکسال
  • کارفرما: نفت بهران
  • پیمانکار: شرکت نسیم اطلس کالا