فعالیت‌ها

صنعت  معدن

معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از اصلی ترین صنایع کشور محسوب می‌شوند و در زنجیره تامین دیگر صنایع نقش حیاتی دارد. اهمیت صنایع معدنی از آن جهت قابل توجه است که می‌توان این صنعت را همچون خونی در رگ دیگ ...