برخی از مشتریان و پروژه‌ها

خدمات لجستیک

خدمات بازرگانی بین الملل

خدمات فناوری اطلاعات

صنایع پتروشیمی

صنایع خودرویی